Thanh Duy
Thanh Duy
2 điểm
Thanh Duy

Hệ số điều chỉnh ca máy thi công 2012 - Bài viết của Thanh Duy

Hệ số điều chỉnh ca máy thi công 2012

Cách tính này phù hợp với tiêu chí của Sở Xây Dựng TP.HCM.

- Cách tính này phù hợp với tiêu chí của Sở Xây Dựng TP.HCM. Nhưng nếu áp dụng thì sẽ thiếu chi phí. Sỡ dĩ các nhà thầu bỏ qua vì chi phí ca máy chiếm tỉ trọng tương đối thấp.


- Bộ xây dựng có ra TT 06/2010 hướng dẫn cách tính giá ca máy và được nhiều người áp dụng hơi máy móc vì nguyên giá của máy chỉ là tham khảo, tạm tính. Nếu quy mô công ty lớn, có đầy đủ máy móc, thiết bị thi công thì tính theo thông tư 06/2012 thì tương đối chính xác.